02 Mar 2021 | Vremea în : °C
Bitpress
Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat astăzi bilanţul instituției pentru anul 2015

Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat astăzi bilanţul instituției pentru anul 2015

Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat astăzi, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș.

Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu a fost însoțit la conferinţa de presă de sfârşit de an, de viceprimarul Aurel Costache, de secretarul oraşului Jr. Maria Ştefănescu şi de directorul SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Nicolae Tudose.

Cele mai importante obiective finalizate în acest an în Mioveni sunt : COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ. „SFÂNTA MARIA COLIBAŞI”, ZONA DE PICNIC- FĂGET,CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ MIOVENI, PARCAREA SUPRAETAJATĂ –PIAŢA DACIA, BLOCUL DE LOCUINŢE (B2) - LICEUL TEHNOLOGIC COLIBAŞI, AMBULATORIUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI SF. SPIRIDON RACOVIŢA, CLADIREA MULTIFUNCŢIONALĂ COLIBAŞI ŞI DISPENSARUL UMAN MIOVENI.

De asemenea, în cadrul conferinţei a avut loc şi proiecţia unui film în care au fost prezentate proiectele realizate,cele în curs ,dar şi cele viitoare.

Primăria Mioveni a dat publicității și statistica activității pentru perioada 01 ianuarie-15 decenbrie 2015


1.CABINET PRIMAR

 Nr .Audienţe primar: - 715 ;
 Nr. Vizitatori site-ul primăriei – 10.658.18;

2.COMPARTIMENT REGISTRATURĂ - GHIŞEU UNIC

Nr. Adrese înregistrate (perioada 01 ianuarie - 15 decembrie 2015) – 29.694;
Nr. Adrese trimise prin poştă: - 6.589;
Nr. Înregistrări interne: - 188.

3. SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

Nr. Dispoziţii pentru anul 2015 (01 ianuarie – 15 decembrie 2015) - 1338;
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni: - 121;
Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni aprobate: - 126;
Şedinţele pe Comisii ale Consiliului Local Mioveni: - 24;
Şedinţele Ordinare ale Consiliu Local Mioveni : - 12 ;
Şedinţele Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni: -2;
Şedinţe de îndată:-2 ;
Nr. Controale Consiliul Local Mioveni: - 2; (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş şi Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş).
Nr. Procese pe Rol: - 92( la diferite instanţe, cele mai multe fiind litigii pe fond funciar - revendicări terenuri).

4.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2015, prezentăm mai jos următoarele elemente ce caracterizează această activitate:
1.    S-au înregistrat un număr de 8 solicitări de informaţii de interes public.
2.    Solicitările au făcut obiectul unuia sau mai multor compartimente din instituţie, fiind departajate pe domenii de activitate, astfel:
a.    Biroul Fond Funciar                         3 solicitări;
b.    Servicii Edilitare Mioveni                     2 solicitări;
c.    Compartiment Relații Publice                3 solicitări.
3.    Totalul solicitărilor rezolvate este de 8.
4.    Modul de transmitere a răspunsului în urma solicitărilor s-a efectuat astfel:
a.    Răspunsuri pe suport de hârtie 4;
b.    Răspunsuri prin e-mail         3;
c.    Răspunsuri prin fax               1.
5.    Nu s-au primit reclamaţii administrative.
6.    Nu au fost cazuri de plângeri în instanţa de judecată.
7.    Numărul estimativ de vizitatori ai Centrului de Informare a Cetăţeanului pe parcursul anului 2015 ,a fost de aproximativ 5 persoane pe zi.
În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2015, nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.

5.COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. Beneficiari ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană - 2.133;
Nr. Beneficiari ajutoare încălzire locuinţe: Gaze - 250;
                                                                  Lemne - 15;
                                                                  Energie electrică - 10;
Nr. ajutoare sociale de urgenţă 14, valoare 22.600 lei.

 

• FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

Nr. Beneficiari care au servit 2 mese pe zi -148;
Nr. Beneficiari care au primit ajutor financiar 7 , valoare 80.500lei 
Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu: - 15;
Nr. Copii în situaţie de abandon şcolar: - 22.

6.COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

 Nr. Căsătorii efectuate: - 255 ;
 Nr. Decese înregistrate: - 132.

7.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

Nr. Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: - 7376 ;
Nr. Cărţi de identitate provizorii: - 286.

8.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2015, au fost elaborate un număr de 956 de dispoziţii privind domeniul Resurse Umane - salarizare, organizare.
S-au elaborat documente specifice concretizate prin:
212 adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie.
722 adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei
12 rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local,privind domeniul Resurse Umane.
S-au organizat 4 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei,pentru un număr de 9 salariaţi care au îndeplinit condiţiile de promovare.
De asemenea, au fost organizate 34 de concursuri pentru ocuparea unui număr de 41 de posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiei. 

9.COMPARTIMENT CONTABILITATE:

Valoarea B.V.C. pentru anul 2015: - 126317,38 mii  lei;
Valoarea Realizată:- 119631,87 mii lei;
Sume proprii mii lei:- 95221,40 mii lei;
Valoarea Realizată: - 94533,51 mii lei;
Sume defalcate din TVA:-24476,22 mii lei;
Valoare realizată:-24400,00 mii lei;
Valoarea investiţiilor:-45181,00 mii lei;
Valoarea Realizată:- 25394,00 mii lei.
Excedent: - 21466,36 mii lei

ÎNVĂŢĂMĂNT
Cheltuieli de funcţionare:27073,00 mii lei (realizat 25519, 64mii lei);
Cheltuieli de investiţii:695,00 mii lei (realizat 366,72 mii lei);

SĂNĂTATE
Cheltuieli de funcţionare:3170,00 mii lei (realizat 3042,13mii lei);
Cheltuieli de investiţii:5113,00 mii lei (realizat 3662,26mii lei);

SERVICII PUBLICE
Cheltuieli de funcţionare: 8806,00 mii lei (realizat 5924,11mii lei);
Cheltuieli de investiţii:11034,00 mii lei (realizat 5065,88 mii lei);

10. COMPARTIMENT CONSTATARE IMPUNERE ŞI ÎNCASARE

Nr. Certificate de atestare fiscală: – 6.700;
Nr. Intrări documente: –14.300;
Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri, terenuri, autoturisme: - 4.500
 Nr. Cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri,terenuri, pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia:402,suma totala acordata
Fiind de: - 62.790lei
Scutiri acordate de către Conciliul Local Mioveni la majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale:83.000 lei.
Valoare amenzi contravenţionale neîncasate în perioada 2009-2014:- 1.905.929 lei, din care 497.231lei sunt datorate de către persoanele declarate insolvabile.
Nr.contribuabili plata online:157
Nr.dosare prestare muncă în folosul comunităţii : 56

 11.COMPARTIMENT URBANISM:

Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate – 338;
Nr. Autorizaţii de construcţii – 371;
Nr. Certificate de urbanism – 439;

12. COMPARTIMENT PROIECTE EUROPENE

În anul 2015 au fost monitorizate, implementate şi finalizate două proiecte  finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013: ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sf. Spiridon Racoviţa, oraşul Mioveni, judeţul Argeş” şi „Centrul naţional de informare şi promovare turistică al oraşului Mioveni, judeţul Argeş”.

13. COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE 


A fost organizată o procedură de atribuire prin Cerere de Ofertă; 
S-au postat 91 răspunsuri la solicitări de clarificare;
Au fost notificate 56 contracte de cumpărare directă;
S-au atribuit toate contractele pentru care s-au organizat proceduri de atribuire;
A fost o procedură contestată la CNSC;
Nu au fost proceduri anulate prin decizii ale CNSC sau Curţii de Apel;
Valoarea totală a contractelor atribuite este de 249.946.378,93 lei fără TVA.
S-a organizat şi finalizat procedura de atribuire prin Licitaţie Deschisă pentru contractul de execuţie al spitalului nou “ Sfântul Spiridon”, oraş Mioveni în valoare de 243.967.096,88 Ron.


14. COMPARTIMENTULUI DE URMĂRIRE INVESTIŢII 

În anul 2015, s-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru un număr de 63 obiective de investiţii.
Investiţii finalizate :
Construire Parcare Supraetajată P+3E oraş Mioveni;
Teren sport - strada Dealul Viilor.

Investitii în derulare :
Bloc de locuinţe - str. 1 Decembrie, oraş Mioveni;
Construire Clădire Multifuncţională, cartier Făgetu- oraş Mioveni;
Extindere sediu Primărie Mioveni;
Modernizare străzi din oraşul Mioveni.

Proiecte de viitor :
Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni;
Parc fotovoltaic;
Amenajare corp C - Liceul Tehnologic Construcţii Masini Mioveni.

15. COMPARTIMENT FOND FUNCIAR
Nr.de cereri primite – 2894;
Nr. Adeverinţe de rol agricol -2460;
Nr.de cereri pe probleme de fond funciar – 186;
Nr.de adrese de la alte instituţii – 194;
Nr. de atestate de producător – 39;
Nr.de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol – 39.
Nr. situaţii statistice –  15 .

16. SERVICIUL CORP CONTROL

Nr. de adrese provenite de la de la cetăţeni, instituţii publice şi agenţi economici dintre care: – 471
Nr. de adrese provenite instituții publice (Agenţia pentru Protecţia Mediului Piteşti, DSP Argeș, Inspectoratul de Stat în Construcții, Garda de Mediu Argeș, Consiliul Județean Argeș) , dar și agenții economici de pe raza orașului Mioveni: – 215
Nr. note de constatare cu privire la respectarea legislației in vigoare: – 630.


SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2015

În anul 2015, la nivelul oraşului s-au desfăşurat 5 acţiuni de ecologizare şi 6 campanii de informare, unde au fost implicaţi peste 6.000 de elevi.
De asemenea, peste 3000 de saci de deşeuri reciclabile şi menajere au fost strânse în urma celor 5 acţiuni de ecologizare,iar în urma campanie de plantare ce s-a desfăşurat în luna aprilie, un număr de 3.500 de puieţi (ştejar roşu) au fost plantaţi în zona Făget.


17. COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

Nr. Acorduri de funcţionare :- 464, în valoare de 9280 lei;
Nr. Eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: -9, în valoare de 4500 lei;
Nr. Anulare autorizaţii de funcţionare: - 6;
Nr. vehicule înregistrate: - 20. 

18.  COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 Nr. dosare sinteză 9.
 Nr. recomandări 61.


19 COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
a) Informarea publică a cetăţenilor 
• direct la adresa cetăţeanului – 432 gospodării cetăţeneşti;
• prin afişe şi răspândire de fluturaşi sau materiale educative şi de instruire – peste 85 afişe, peste 280 materiale distribuite, privind măsurile ce trebuiesc luate de cetăţeni în perioada rece, caniculară pentru prevenirea incendiilor precum şi pe timpul fenomenelor meteo extreme (furtuni, ploi puternice, înzăpeziri etc.). 
Toate şcolile de pe raza oraşului precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local au primit materiale informative şi măsuri de comportare în situaţii de risc care au fost prelucrate la clase cu elevii sau cu personalul instituţiilor.
b) Controlul la gospodăriile cetăţenilor şi instituţiile subordonate
•    toate gospodăriile (432) la adresa cărora s-a executat informarea publică au fost ulterior controlate (aşa cum reiese din Carnetele de Control) stabilindu-se măsuri şi termene pentru eliminarea deficienţelor constatate;
•    s-au executat controale la toate unităţile de învăţământ şi instituţiile subordonate Consiliului Local (conform Programului de Control aprobat) în perioada aprilie – mai şi august septembrie, însumând un număr de 22 Note de Control la unităţile de învăţământ şi 6 la instituţiile subordonate Consiliului Local.
c) Patrulări în perioada caniculară în zona adiacentă a oraşului (permanent în zilele de sâmbătă şi duminică) în perioada 01.06 – 30.09.2015.
d) Măsuri de prevenire a incendiilor la adunări publice, sărbători câmpeneşti, zilele oraşului, concerte etc.
Activitatea de intervenţie
În cursul anului 2015 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:
a) Intervenţii la incendii:
-    incendii culturi agricole şi mirişti – 2 stinse;
-    incendii liziere de pădure – 2 stinse.

b) Intervenţii la inundaţii:
-    2 gospodării cetăţeneşti.
 Alte activităţi desfăşurate de SVSU
-    monitorizarea râurilor şi podurilor de pe raza localităţii în intervalele cod galben şi portocaliu la inundaţii;
-    reclamaţii sesizări cetăţeni în număr de 9 – 9 rezolvate în mod direct de către SVSU;
-    distribuire apă în zilele de caniculă;
-    organizarea şi participarea la acţiunea de ecologizare a malurilor râurilor din localitate şi a zonelor de agrement;
-    eliberarea a 76 de permise de lucru cu foc deschis în gospodăriile cetăţenilor şi verificarea respectării măsurilor stabilite în aceste permise;
-    verificarea stării tehnice a hidranţilor stradali;
-    coordonarea activităţilor de curăţare, reparare sau chiar de vidanjare de noi şanţuri şi rigole de preluare a apelor pluviale în cartierele oraşului în special în zonele cu pericol de inundaţie la ploi abundente;
-    monitorizarea programului de ignifugare a şarpantelor de la şcoli, grădiniţe;
-    monitorizarea diverselor activităţi sau acţiuni, dispuse de Primarul oraşului; 
-     serviciul de permanenţă în perioada întreruperii activităţii în Primărie (Paşte, Anul Nou şi alte sărbători legale) şi atunci când a fost emis cod galben;
-    coordonarea activităţii de deszăpezire în perioada de iarnă 2014 – 2015;
-    coordonarea lucrărilor de decolmatare şi curăţare a canalelor pluviale principale din Racoviţa, Mioveni şi Colibaşi.


20.COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ

     În anul 2015 activităţile de protecţie civilă s-au axat în principal pe îndeplinirea cerinţelor programului Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a factorilor de mediu în situaţii de protecţie civilă ( cutremure de pământ, alunecări de teren, prăbuşiri de teren, prăbuşiri de clădiri şi instalaţii, incendii de mari proporţii, accidente chimice şi nucleare, etc. )
    Pentru îndeplinirea obiectivelor programului sus menţionat  s-au avut în vedere o serie de indicatori specifici, dintre care mai importanţi au fost:
•    Scăderea timpului de răspuns pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor şi creşterea numărului de localităţi înştiinţate în unitatea de timp;
•    Protecţia personalului în situaţia producerii unui dezastru la nivelul localităţii şi pe platformele Automobile Dacia, ICN, FCN;
•    Asigurarea operativităţii punctelor de comandă şi al adăposturilor de protecţie civilă.
    I. Pe linia Protecţiei Civile în anul 2015 la nivelul oraşului Mioveni au fost executate următoarele:
-  un exerciţiu de Protecţie Civilă cu tema : Accident nuclear pe platforma ICN la reactorul TRIGA în care s-a urmărit în special activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, activitatea formaţiunilor specializate în activitatea de alarmare , cercetare, adăpostire şi evacuare. 
La acest exerciţiu au participat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta al judeţului cu echipe specializate, structuri ale M.Ap.N., D.S.P., ABAAV., I.P.J., Mediu, Jandarmi, Ambulanţa Mioveni, SMURD,  Sp. Sf. Spiridon, F.C.N., I.C.N., S.V.S.U. Mioveni, SC. VULTURUL, 
SC. Construcţii – Reparaţii Mioveni, SC. S.Ed.C. Mioveni. Gr. Şcolar Colibaşi ,Şc. „George Topârceanu” şi alţii. 
    Au fost executate acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren datorită ploilor torenţiale şi a scurgerii de pe versanţi în toate cart. Mioveni, Colibaşi, Racoviţa, Făget şi Clucereasa.    
    Au fost verificate şi monitorizate cursurile de apă de pe raza localităţii. 
    A fost reîntocmit şi avizat „Planul de Protecţie Civilă”;
    A fost reîntocmit şi avizat „Planul de Analiza si Acoperirea Riscurilor;
    A fost reîntocmit şi avizat „Planul de Evacuare;
    A fost întocmit şi avizat „Planul de intervenţie la inundaţii , îngheţ şi accidentări privind protecţia mediului; ”
    A fost întocmit şi avizat „Planul de intervenţie la deszăpezire”;
A fost întocmit şi avizat „Planul de Apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremur şi / sau alunecări de teren”.
       II.  Pe linia mobilizării la locul de muncă au fost întocmite şi avizate cererile de mobilizare la locul de muncă şi  actualizate lunar.
    III.  Pe linia Pregătirii Economiei şi a Teritoriului  pentru Apărare au fost întreprinse următoarele :
    Verificarea agenţilor economici cu privire la mijloacele auto destinate rechiziţionării.
    S-au verificat la agenţii economici produsele alimentare şi nealimentare în vederea întocmirii programului de aprovizionare a populaţiei în regim raţionalizat la mobilizare şi război ;
    Au fost întocmite cereri de rechiziţii pentru mijloace auto folosite la evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor sau accidentelor chimice şi nucleare;
    IV.  Au fost soluţionate toate cererile şi petiţiile adresate de către cetăţeni cu privire la : 
-    măsurii de consolidare în vederea eliminării alunecărilor de teren în cartier Racoviţa, Mioveni şi Făget;
-    au fost identificate un număr de 185 de subsoluri de bloc în vederea folosirii ca adăposturi de protecţie civilă.

21.POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

Persoane sancţionate : 727;
Persoane avertizate în scris : 404;
Persoane sancţionate contravenţional cu amendă : 323;
Suma totală de amenzi pe anul 2015 : 62.040 lei;
Pe segmentul ordine şi linişte publică au fost aplicate 263 sancţiuni  contravenţionale dintre care : 
Avertismente scrise : 144
               -  HCL 80 / 2011       - 92 avertismente scrise;
               -  HCL 150 / 2007        - 30 avertismente scrise ;
              -   LEGEA 61 / 1991    - 22 avertismente scrise.
Procese - verbale de contravenţie : 119
                  - Legea 61 / 1991 – 55 procese – verbale, în valoare de 9600 lei;
                  - HCL 150 / 2007 – 21 procese – verbale, în valoare de  3900 lei;
                  -  HCL 80 / 2011 - 43 procese – verbale, în valoare de  5700 lei.
Suma totală de amenzi în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 : 19.200 lei 
Pe segmentul circulaţie conform  O.U.G 195 / 2001, au fost emise 464  procese-verbale de contravenţie, dintre care :
- 260 avertismente cu puncte penalizare ;
- 204 amenzi în cuantum de 42840 lei (puncte amenda şi puncte penalizare );
S-au rezolvat un număr de 152 sesizări scrise, 476 sesizări telefonice şi 530 sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a politiştilor locali.

22.DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

Nr. sesizări înaintate Poliţiei Române şi Locale: - 788;
Nr. cereri de vizionare imagini de către Poliţia Română şi Locală: - 51;
Nr. imagini predate: - 19.

 Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
1 martie 2021

AED 1,1014 +0.61 %
AUD 3,1315 -0.04 %
BRL 0,7226 -0.61 %
CAD 3,1916 +0.31 %
CHF 4,4299 -0.24 %
CNY 0,6259 +0.56 %
CZK 0,1868 +0.27 %
DKK 0,6555 0.00 % -
EGP 0,2574 +0.51 %
EUR 4,8744 0.00 % -
GBP 5,6469 +1.03 %
HRK 0,6432 +0.02 %
HUF 1,3442 -0.41 %
INR 0,0551 +0.92 %
JPY 3,7904 +0.26 %
KRW 0,3609 +1.04 %
MDL 0,2309 +1.09 %
MXN 0,1944 +1.14 %
NOK 0,468 -0.51 %
NZD 2,9275 -0.35 %
PLN 1,0776 -0.08 %
RSD 0,0415 0.00 % -
RUB 0,0546 +1.30 %
SEK 0,4781 -0.77 %
THB 0,134 +1.13 %
TRY 0,5575 +2.35 %
UAH 0,1444 +0.35 %
USD 4,0456 0.00 % -
XAU 227,171 0.00 % -
XDR 5,8148 0.00 % -
ZAR 0,2686 0.00 % -

Mai mult
...
...

Ion Falca e croit sa dea Lupu afara din DSV

Toti prefectii PSD au fost demisi! Pleaca Marcel Proca. Va reveni Ion Cirstoiu?


Conducerea Primăriei Piteşti anulează şi Simfonia Lalelelor!

Interviu cu candidatul PC la Primaria Pitesti

Mircea Andrei se pregateste de remanierea directorilor din Arges

Un fleac, l-au ciuruit si pe Bogdan Badea! Oamenii lui Boureanu, la Recycle bin

Parlamentarii îşi trag astăzi pensii speciale. Pentru că merită...

Tudor Pendiuc: interceptarea telefoanelor si a email-urilor – o prostie de lege!