• Primavera – cel mai nou standard de management de proiect
  • Povesti de succes | Clientii recomanda Primavera
Bitpress
Bitpress

In atentia persoanelor impozabile! Totul despre anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Comenteaza   0

Incepand cu data de 01.01.2012 prin O.U.G. nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aduc urmatoarele noutati referitoare la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, precum si la inregistrarea in scopuri de TVA in cazul in care au incetat situatiile care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA:

 

Situatiile in care intervine anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, precum si inregistrarea in scopuri de TVA a acestor persoane daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii :

A) Daca persoana impozabila este declarata inactiva conform prevederilor art. 781 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 781 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:


-Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

 

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

 

c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data declararii persoanei impozabile ca inactiva, respectiv data comunicarii deciziei de declarare a inactivitatii (Ordin presedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 1 B pct. 9)

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA din oficiu, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, respectiv data comunicarii deciziei de reactivare (Ordin presedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 2  B pct. 21)

 

B) Daca persoana impozabila a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii:

-Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA din oficiu, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este:

-data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, respectiv data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii .(Ordin presedinte ANAF nr. 1786/2010 art. 4 lit. c)

 

C) Daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

In cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:
- atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;


Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.  

 

Art. 7 alin. (1) lit.f) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:

 

- au fost stinse creantele fiscale datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenta este data stingerii creantelor fiscale, insa nu mai devreme de un an de la data comunicarii deciziei organului fiscal competent ramase definitiva in sistemul cailor administrative sau judiciare de atac. In situatia in care creantele fiscale nu au fost stinse in termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenta se realizeaza incepand cu aceasta data;


D) Daca persoana impozabila nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa  prevazut la art. 1562 , dar nu este declarata inactiva si nici nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului .

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  prima zi a celei de-a doua  luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.


Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

 

In acest sens persoana impozabila va furniza organului fiscal urmatoarele informatii/documente :  
1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;

 

2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la
termenele prevazute de lege deconturile de taxa, precum si faptul ca indeplineste anumite conditii prevazute prin norme.

 

Dupa prima abatere de acest tip persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoaneiimpozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

 

E) Daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare 


       
- Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  prima zi a celei de-a doua  luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.

 

- Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

 

Inregistrarea in scopuri de TVA va avea loc pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA.

 

In situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba  eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

 

F) Daca, persoana impozabila nu era obligata sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile, sau din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

 

G) In situatia in care persoana impozabila nu a depasit plafonul de scutire de TVA de 35.000 euro si solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate .

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile, de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de  anulare de catre organele fiscale competente;


IMPORTANT:
Persoanele impozabile prevazute la lit. a) – e) care se inregistreaza in scopuri de TVA dupa incetarea situatiilor ce au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 din Codul fiscal pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiindu-le aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (13), astfel:

 

Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din O.G.  92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de  inactivitate:
- sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor  prevazute de Codul fiscal
- nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor  si a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva. 


         
Contribuabilii, altii decat cei declarati inactivi, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform situatiilor enumerate mai sus :
-sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.
-nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva,

 

ATENTIE:
Raman valabile prevederile referitoare la anularea inregistrarii in scopuri de TVA care se face la solicitarea persoanei impozabile pentru urmatoarele situatii:

-in cazul incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a TVA:

- solicitarea se depune in termen de 15 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere

 

- data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a solicitat anularea inregistrarii.


-in cazul incetarii activitatii economice:


- solicitarea se depune in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt


- data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a depus declaratia de incetare a activitatii.


Comunicat de presa, 14-02-2012

Rang: 1.0/10 (1 vot )

Economic
 Actionarii Euromall investesc in apartamente de lux in Capitala Actionarii Euromall investesc in apartamente de lux in Capitala
Vernescu Residence va cuprinde 36 de apartamente si este dezvoltat prin firma Metropolitan Developments, detinuta de actionari ai grupului Euromall ...
24-10-2014   106 accesari


 Dacia Renault cauta ingineri auto Dacia Renault cauta ingineri auto
Compania cauta persoane cu experienta relevanta in domeniile inginerie electrica, inginerie mecanica, electronica, telecomunicatii, autovehicule rutiere si ingineria si managementul sistemelor tehnologice. ...
16-10-2014   311 accesari


 Ioan Rus: Tronsonul Pitesti-Sibiu va avea regim de autostrada si se va realiza in doua etape Ioan Rus: Tronsonul Pitesti-Sibiu va avea regim de autostrada si se va realiza in doua etape
Ioan Rus: Am putea avea in 2018 o legatura transcarpatica adevarata, Pitesti - Sibiu...
09-10-2014   537 accesari


 Klaus Iohannis, la Dacia: Nici nu intra in discutie inlocuirea autostrazii Pitesti-Sibiu! Klaus Iohannis, la Dacia: Nici nu intra in discutie inlocuirea autostrazii Pitesti-Sibiu!
Klaus Iohannis: Noi trebuie sa finalizam Coridorul IV fiindca este eligibil si nu cred ca poate sa ne explice Guvernul cum a calculat ca nu se califica pentru autostrada...
09-10-2014   609 accesari


 CCI face ce n-au facut liderii PSD Arges in problema Autostrazii Sibiu-Pitesti CCI face ce n-au facut liderii PSD Arges in problema Autostrazii Sibiu-Pitesti
CCI Arges: Este inacceptabil ca un proiect de infrastructura stabilit de mai bine de 15 ani si agreat la nivel european sa fie modificat cu atata lejeritate si diletantism in argumentare....
07-10-2014   586 accesari


 “Vacaroiu si Nicolescu au inchis ARO, iar Ponta si Pendiuc vor sa inchida Dacia” “Vacaroiu si Nicolescu au inchis ARO, iar Ponta si Pendiuc vor sa inchida Dacia”
Catalin Bulf: Distrugem industria nationala pentru o campanie electorala. Atat poate Guverul ponta, atat ii duce mintea. Cine voteaza PSD, voteaza inchiderea Dacia in momentul de fata. ...
06-10-2014   589 accesari


 Dacia si-ar putea face bagajele! Drumul expres Sibiu-Pitesti se va face dupa 2020! Dacia si-ar putea face bagajele! Drumul expres Sibiu-Pitesti se va face dupa 2020!
Dacia Renault, dar si transportatorii direct interesati, vor trebui sa mai astepte cel putin un deceniu! ...
03-10-2014   544 accesari


 Moise Guran: Victor Ponta omoara Autostrada Sibiu-Pitesti pentru 68 de kilometri! Moise Guran: Victor Ponta omoara Autostrada Sibiu-Pitesti pentru 68 de kilometri!
Moise Guran: Daca nu ai autostrada la Sibiu, degeaba faci de la Craiova la Pitesti!...
03-10-2014   539 accesari


 Primul magazin din Romania inchis de Metro va fi la Pitesti Primul magazin din Romania inchis de Metro va fi la Pitesti
Reprezentantii grupului german spun ca au decis sa inchida magazinul pentru ca in Pitesti exista doua unitati – un magazin clasic si unul Punct – insa cei mai multi clienti merg la doar una dintre ele....
02-10-2014   638 accesari


 De 15 ani, Grupul Dacia-Renault, un exemplu de succes in Romania! De 15 ani, Grupul Dacia-Renault, un exemplu de succes in Romania!
Consilierul onorific a fost cel care a transmis mesajul premierului cu prilejul celor 15 ani de succes pentru parteneriatul Renault si Dacia. ...
01-10-2014   515 accesari


 Autostrada Sibiu-Pitesti, transformata intr-un drum expres fara prioritate! Autostrada Sibiu-Pitesti, transformata intr-un drum expres fara prioritate!
Autostrada Sibiu-Pitesti s-a transformat intr-un drum expres care nici macar nu constituie o prioritate, intrucat, intr-un table al importantei, apare in urma multor rute precum Turda - Halmeu sau Gilau - Bors. ...
01-10-2014   521 accesari


Numar accesari: 759
Comentarii (0)
Nu exista comentarii pentru acest articol. Fii primul care comenteaza acest articol.
Comenteaza acest articol
Numele tau:
E-mail:
Comentariu
Cod validare: Cod validare


Publicitate
Arhiva sectiune
Publicitate

RSS din aceasta sectiune

Sondaj

Cine credeti ca guverneaza Romania?
© 2014 - Bitpress - Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Publicitate pe site - Arhiva
Dezvoltat de BizNet