• Primavera – cel mai nou standard de management de proiect
  • Povesti de succes | Clientii recomanda Primavera
Bitpress
Bitpress

In atentia persoanelor impozabile! Totul despre anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Comenteaza   0

Incepand cu data de 01.01.2012 prin O.U.G. nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aduc urmatoarele noutati referitoare la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, precum si la inregistrarea in scopuri de TVA in cazul in care au incetat situatiile care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA:

 

Situatiile in care intervine anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, precum si inregistrarea in scopuri de TVA a acestor persoane daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii :

A) Daca persoana impozabila este declarata inactiva conform prevederilor art. 781 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 781 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:


-Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

 

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

 

c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data declararii persoanei impozabile ca inactiva, respectiv data comunicarii deciziei de declarare a inactivitatii (Ordin presedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 1 B pct. 9)

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA din oficiu, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, respectiv data comunicarii deciziei de reactivare (Ordin presedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 2  B pct. 21)

 

B) Daca persoana impozabila a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii:

-Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA din oficiu, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este:

-data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, respectiv data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii .(Ordin presedinte ANAF nr. 1786/2010 art. 4 lit. c)

 

C) Daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

In cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:
- atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;


Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.  

 

Art. 7 alin. (1) lit.f) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:

 

- au fost stinse creantele fiscale datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenta este data stingerii creantelor fiscale, insa nu mai devreme de un an de la data comunicarii deciziei organului fiscal competent ramase definitiva in sistemul cailor administrative sau judiciare de atac. In situatia in care creantele fiscale nu au fost stinse in termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenta se realizeaza incepand cu aceasta data;


D) Daca persoana impozabila nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa  prevazut la art. 1562 , dar nu este declarata inactiva si nici nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului .

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  prima zi a celei de-a doua  luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.


Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

 

In acest sens persoana impozabila va furniza organului fiscal urmatoarele informatii/documente :  
1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;

 

2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la
termenele prevazute de lege deconturile de taxa, precum si faptul ca indeplineste anumite conditii prevazute prin norme.

 

Dupa prima abatere de acest tip persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoaneiimpozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

 

E) Daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare 


       
- Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  prima zi a celei de-a doua  luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.

 

- Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

 

Inregistrarea in scopuri de TVA va avea loc pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA.

 

In situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba  eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

 

F) Daca, persoana impozabila nu era obligata sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile, sau din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

 

G) In situatia in care persoana impozabila nu a depasit plafonul de scutire de TVA de 35.000 euro si solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate .

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile, de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de  anulare de catre organele fiscale competente;


IMPORTANT:
Persoanele impozabile prevazute la lit. a) – e) care se inregistreaza in scopuri de TVA dupa incetarea situatiilor ce au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 din Codul fiscal pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiindu-le aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (13), astfel:

 

Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din O.G.  92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de  inactivitate:
- sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor  prevazute de Codul fiscal
- nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor  si a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva. 


         
Contribuabilii, altii decat cei declarati inactivi, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform situatiilor enumerate mai sus :
-sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.
-nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva,

 

ATENTIE:
Raman valabile prevederile referitoare la anularea inregistrarii in scopuri de TVA care se face la solicitarea persoanei impozabile pentru urmatoarele situatii:

-in cazul incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a TVA:

- solicitarea se depune in termen de 15 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere

 

- data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a solicitat anularea inregistrarii.


-in cazul incetarii activitatii economice:


- solicitarea se depune in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt


- data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a depus declaratia de incetare a activitatii.


Comunicat de presa, 14-02-2012

Rang: 1.0/10 (1 vot )

Economic
 SRI cauta traducatori de hindi, punjabi si urdu! Plus psihologi, IT-isti si asistenti medicali! SRI cauta traducatori de hindi, punjabi si urdu! Plus psihologi, IT-isti si asistenti medicali!
Interesant este faptul ca SRI face angajari de traducatori in si din limbile hindi, persona, tatara, punjabi sau urdu....
Astazi   41 accesari


 Autostrada Pitesti-Sibiu – hales-bules! Bye-bye! Arrivederci! Ati inteles ideea…. Autostrada Pitesti-Sibiu – hales-bules! Bye-bye! Arrivederci! Ati inteles ideea….
Il asteptam pe prezidentiabilul Ponta in Arges, poate ne povesteste mai multe despre aceste lucruri. Si noua, si celor de la Dacia Renault, care asteptau aceasta autostrada ca pe un cires copt…...
Astazi   70 accesari


 Director general Dacia le cere sindicalistilor s-o lase mai usor cu majorarile salariale! Director general Dacia le cere sindicalistilor s-o lase mai usor cu majorarile salariale!
Maure a afirmat ca noi negocieri se vor purta la inceput de noiembrie si ca, pana atunci, liderii sindicali ar trebui sa se gandeasca foarte bine la alegerile pe care le fac....
29-09-2014   50 accesari


 Mircea Draghici: Programul Rabla, varianta Ponta, este mai eficient Mircea Draghici: Programul Rabla, varianta Ponta, este mai eficient
Dupa ce s-a decis acordarea electronica a tichetelor Rabla, a crescut la 60% ponderea cetatenilor care le-au folosit pentru a achizitiona masini Dacia – Renault....
19-09-2014   129 accesari


Cresterea pretului la gaze, amanata pana in 2021Cresterea pretului la gaze, amanata pana in 2021
Prin acest act normativ, operatorii sunt obligati si sa isi publice toate costurile, care vor putea fi analizate de toti consumatorii din Romania. ...
19-09-2014   138 accesari


 McDonald’s isi deschide McCafe la Pitesti pana la finele anului! McDonald’s isi deschide McCafe la Pitesti pana la finele anului!
Pitestiul, oras in care nivelul de trai este mai cu… mot datorita investitorului Dacia Renault, va beneficia de acest McCafe pana la finele acestui an. ...
17-09-2014   160 accesari


 TELEKOM face angajari in toate orasele! Afla pentru ce posturi! TELEKOM face angajari in toate orasele! Afla pentru ce posturi!
TELEKOM angajeaza in special agenti de vanzari - Segment Rezidential, potrivit anunturilor de angajare postate pe eJobs.ro....
16-09-2014   319 accesari


 Tanger produce mai ieftin, dar mai prost, pentru Dacia Renault! Tanger produce mai ieftin, dar mai prost, pentru Dacia Renault!
Principalul concurent al uzinei Dacia este sit-ul de la Tanger din Maroc unde salariul este de 340 euro/luna, de 2,8 ori mai mic decat la Mioveni....
15-09-2014   149 accesari


 Domo face angajari in Pitesti Domo face angajari in Pitesti
Candidatul potrivit pentru acest post are minimum un an experienta intr-o pozitie similara si a mai lucrat in vanzari de produse si servicii GSM...
11-09-2014   284 accesari


 Velpitar si Lactag s-au abonat la cornul si laptele din scolile argesene Velpitar si Lactag s-au abonat la cornul si laptele din scolile argesene
De produsele fabricate si distribuite de cele doua societati vor beneficia peste 61.600 de elevi din judetul Arges, in cadrul Pogramului ”Cornul si Laptele”....
10-09-2014   237 accesari


 Dupa ce a lucrat pentru PIC, Teilor Invest si Romstal, Cristian Costache conduce Bucuresti Mall Dupa ce a lucrat pentru PIC, Teilor Invest si Romstal, Cristian Costache conduce Bucuresti Mall
Aproape patru ani a fost si managerul unui restaurant al companiei Teilor Invest din judetul Arges. ...
09-09-2014   187 accesari


 Draghici: Autostrada Pitesti - Craiova ar putea fi construita de cea mai mare companie din China Draghici: Autostrada Pitesti - Craiova ar putea fi construita de cea mai mare companie din China
Directorul de dezvoltare al China Communications Construction Ltd., a fost prezent, luni, la intalnirea premierului Victor Ponta cu oameni de afaceri chinezi....
03-09-2014   241 accesari


 Veste buna pentru 6.000 de argeseni disponibilizati de la OMV – Petrom! Veste buna pentru 6.000 de argeseni disponibilizati de la OMV – Petrom!
De aceasta lege vor beneficia si cei 43 000 de angajati disponibilizati de la OMV – Petrom, 6000 dintre acestia fiind din judetul Arges...
03-09-2014   272 accesari


Numar accesari: 750
Comentarii (0)
Nu exista comentarii pentru acest articol. Fii primul care comenteaza acest articol.
Comenteaza acest articol
Numele tau:
E-mail:
Comentariu
Cod validare: Cod validare


Publicitate
Arhiva sectiune
Publicitate

RSS din aceasta sectiune

Sondaj

Cine credeti ca guverneaza Romania?
© 2014 - Bitpress - Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Publicitate pe site - Arhiva
Dezvoltat de BizNet