• Primavera – cel mai nou standard de management de proiect
  • Povesti de succes | Clientii recomanda Primavera
Bitpress
Bitpress

In atentia persoanelor impozabile! Totul despre anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Comenteaza   0

Incepand cu data de 01.01.2012 prin O.U.G. nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aduc urmatoarele noutati referitoare la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, precum si la inregistrarea in scopuri de TVA in cazul in care au incetat situatiile care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA:

 

Situatiile in care intervine anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, precum si inregistrarea in scopuri de TVA a acestor persoane daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii :

A) Daca persoana impozabila este declarata inactiva conform prevederilor art. 781 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 781 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:


-Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

 

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

 

c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data declararii persoanei impozabile ca inactiva, respectiv data comunicarii deciziei de declarare a inactivitatii (Ordin presedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 1 B pct. 9)

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA din oficiu, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, respectiv data comunicarii deciziei de reactivare (Ordin presedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 2  B pct. 21)

 

B) Daca persoana impozabila a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii:

-Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA din oficiu, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este:

-data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, respectiv data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii .(Ordin presedinte ANAF nr. 1786/2010 art. 4 lit. c)

 

C) Daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

In cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:
- atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;


Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.  

 

Art. 7 alin. (1) lit.f) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:

 

- au fost stinse creantele fiscale datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenta este data stingerii creantelor fiscale, insa nu mai devreme de un an de la data comunicarii deciziei organului fiscal competent ramase definitiva in sistemul cailor administrative sau judiciare de atac. In situatia in care creantele fiscale nu au fost stinse in termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenta se realizeaza incepand cu aceasta data;


D) Daca persoana impozabila nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa  prevazut la art. 1562 , dar nu este declarata inactiva si nici nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului .

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  prima zi a celei de-a doua  luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.


Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

 

In acest sens persoana impozabila va furniza organului fiscal urmatoarele informatii/documente :  
1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;

 

2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la
termenele prevazute de lege deconturile de taxa, precum si faptul ca indeplineste anumite conditii prevazute prin norme.

 

Dupa prima abatere de acest tip persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoaneiimpozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

 

E) Daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare 


       
- Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  prima zi a celei de-a doua  luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.

 

- Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, organele fiscale competente vor inregistra persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

 

Inregistrarea in scopuri de TVA va avea loc pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA.

 

In situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba  eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

 

F) Daca, persoana impozabila nu era obligata sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile, sau din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este :  data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

 

G) In situatia in care persoana impozabila nu a depasit plafonul de scutire de TVA de 35.000 euro si solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate .

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile, de catre organele fiscale competente, iar data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de  anulare de catre organele fiscale competente;


IMPORTANT:
Persoanele impozabile prevazute la lit. a) – e) care se inregistreaza in scopuri de TVA dupa incetarea situatiilor ce au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 din Codul fiscal pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiindu-le aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (13), astfel:

 

Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din O.G.  92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de  inactivitate:
- sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor  prevazute de Codul fiscal
- nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor  si a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva. 


         
Contribuabilii, altii decat cei declarati inactivi, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform situatiilor enumerate mai sus :
-sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.
-nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva,

 

ATENTIE:
Raman valabile prevederile referitoare la anularea inregistrarii in scopuri de TVA care se face la solicitarea persoanei impozabile pentru urmatoarele situatii:

-in cazul incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a TVA:

- solicitarea se depune in termen de 15 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere

 

- data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a solicitat anularea inregistrarii.


-in cazul incetarii activitatii economice:


- solicitarea se depune in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt


- data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este: prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a depus declaratia de incetare a activitatii.


Comunicat de presa, 14-02-2012

Rang: 1.0/10 (1 vot )

Economic
 Afaceristul Ion Lazar a facut public numele a aproape 100 de angajati care l-ar fi prejudiciat! Afaceristul Ion Lazar a facut public numele a aproape 100 de angajati care l-ar fi prejudiciat!
In ultimii patru ani, 94 de angajati au fost concediati pentru furt de motorina, lipsa marfurilor transportate, accidente grave s.a.....
27-08-2014   186 accesari


 Directia Finantelor Publice Arges face precizari importante pentru asociatiile de proprietari! Directia Finantelor Publice Arges face precizari importante pentru asociatiile de proprietari!
Presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt alesi sau revocati din functie de adunarea generala a proprietarilor, membri ai asociatiei de proprietari. ...
27-08-2014   50 accesari


 Electroarges va produce aspiratoare pentru Dedeman Electroarges va produce aspiratoare pentru Dedeman
Compania din Curtea de Arges produce deja in regim lohn aspiratoare si alte echipamente de curatenie pentru germanii de la Kaercher, majoritatea productiei fiind exportata....
27-08-2014   130 accesari


 Transportatorii cer deschiderea de urgenta a traficului pe DN7 intre Pitesti si Ramnicu Valcea Transportatorii cer deschiderea de urgenta a traficului pe DN7 intre Pitesti si Ramnicu Valcea
In acest moment, sustin reprezentantii UNTRR, transportatorii pierd sume foarte mare de bani si, o data cu ei, intreaga economie nationala....
22-08-2014   120 accesari


 Nimic despre Autostrada Craiova-Pitesti! Nimic despre Autostrada Craiova-Pitesti!
Autostrada sau drumul expres Craiova – Pitesti este o sosea de 121 km ceruta in repetate randuri atat de Ford Craiova, cat si de Dacia Renault....
22-08-2014   121 accesari


 Apartamentele si casele din Pitesti, din ce in ce mai ieftine Apartamentele si casele din Pitesti, din ce in ce mai ieftine
In acelasi timp, pretul terenurilor pentru dezvoltare si chiriile spatiilor de birouri raman neschimbate....
22-08-2014   124 accesari


ANAF scoate la concurs 40 de posturi in cadrul Directiei generale de tehnologia informatiei ANAF scoate la concurs 40 de posturi in cadrul Directiei generale de tehnologia informatiei
ANAF ofera tinerilor posibilitati de dezvoltare a carierei si acumulare de experienta prin implicarea in proiecte IT ...
20-08-2014   140 accesari


 Mediul de afaceri asteapta o strategie energetica rationala si predictibila! Mediul de afaceri asteapta o strategie energetica rationala si predictibila!
Camera de Comert si Industrie Arges considera ca elaborarea strategiei energetice nationale trebuie sa devina prioritatea zero, in stransa corelare cu realitatile politico-economice si cu contextul geopolitic actual....
14-08-2014   202 accesari


Numar accesari: 743
Comentarii (0)
Nu exista comentarii pentru acest articol. Fii primul care comenteaza acest articol.
Comenteaza acest articol
Numele tau:
E-mail:
Comentariu
Cod validare: Cod validare


Publicitate
Arhiva sectiune
Publicitate

RSS din aceasta sectiune

Sondaj

Cine credeti ca guverneaza Romania?
© 2014 - Bitpress - Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Publicitate pe site - Arhiva
Dezvoltat de BizNet