27 Nov 2021 | Vremea în : °C
Bitpress
Bilanțul activității Primăriei Mioveni în anul 2020

Bilanțul activității Primăriei Mioveni în anul 2020

Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat, marți, 22 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș.

Edilul din Mioveni a fost însoțit de secretarul oraşului, Ionuţ Badea, de directorul  Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Mioveni, Marius Lupu, de directorul  Direcției de  Investiții, Dezvoltare, Patriomoniu și Fonduri Europene,  Dan Proca, de  Arhitectul Șef  al Primăriei Mioveni, Dan Popescu, de directorul SEDC Mioveni, Nicolae Tudose, de directorul  Servicii Generale Mioveni,  Alin Albu și de către managerul  Spitalului Orașenesc Mioveni,  Horia Trăilă.

Iată, în continuare, câteva dintre cifrele care înseamnă activitatea întregii instituții într-un an de zile:

1.CABINET PRIMAR

 Nr. Audienţe primar:- 226(din care 126 au fost ținute telefonic);

 Nr. vizitatori unici pe  site-ul Primăriei Mioveni: -14.496 ;

 Nr. vizitatori pe site-ului www. emioveni.ro: - 46.795;

Nr. vizitatori pe paginile site-ului www. emioveni.ro: - 153.122;

 Nr. utilizatori înregistrați cu cont platforma Mioveni City App: - 2777;

 Nr. vizitatori site aplicație www.miovenicity.ro: - 24.625;

 Nr. raportări primite pe Mioveni City App de la lansare: - 529 , din care  soluționate: -522 (sesizările nesoluționate nu au făcut obiectul ariei de activitate a Primăriei Mioveni);

 

2.COMPARTIMENT REGISTRATURĂ - GHIŞEU UNIC

Nr. Adrese înregistrate: -33.479;

Nr. Adrese trimise prin poştă: - 10.365;

Nr. Înregistrări interne: -257;

 

3. SECRETARUL GENERAL  AL ORAŞULUI MIOVENI

Înregistrarea în Registrul Special în ordine cronologică  a dispoziţiilor emise de Primarul oraşului Mioveni, în număr de - 1140;

Înregistrarea în Registrul Special în ordine cronologică  a contractelor de arendă, în număr de -7;

Înregistrarea în Registrul special în ordine cronologică a Proiectelor de Hotărâre, în număr de 165(înainte de Alegerile Locale) și un număr de 31 (după Alegerile Locale);

Înregistrarea în Registrul special în ordine cronologică a hotărârilor aprobate de Consiliul Local al oraşului Mioveni, în număr de 162(înainte de Alegerile Locale) și 48(după Alegerile Locale);

Participarea la ședințele Consiliului Local al orașului Mioveni:

Înainte de Alegerile Locale - 15  ședințe publice  ( 9 ședințe publice ordinare, 4 ședințe extraordinare,  2 ședințe de îndată);

După Alegerile Locale – 3 ședințe publice din care o ședință de investire,  1 ședință publică extraordinară și o ședință publică ordinară;

 

4.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2020, s-au înregistrat un număr de 14 solicitări de informaţii de interes public.

• Nu s-au primit reclamaţii administrative;

• Nu au fost  cazuri de plângeri în instanţa de judecată;

În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2020, nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.

• Numărul proceselor verbale de afişare a fost de  144;

Numărul total al ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 01ianuarie - 15 decembrie 2020 este de aproximativ 600, iar cel al conferințelor de presă la nivel de instituție a fost de 3.

 

 

5. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

• 48 de  cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu gaze naturale;

• 1 cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu lemne ;    

• 1 cerere prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu energie electrică;

•11 cereri prin care s-a solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne conf. Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

• 650 de anchete sociale pentru persoane cu handicap, gradele grav, accentuat şi mediu;

•20 dosare noi prin care s-a solicitat alocaţie pentru sustinerea familiei;

•50 de dosare reevaluate lunar pentru menţinerea în plată a alocaţiei de susţinere;

•130 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarulor de alocaţie pentru susţinerea familiei;

•29 de anchete sociale solicitate de Poliţie;

•4 anchete sociale privind întocmirea dosarului pentru centre de plasament;

•11 anchete sociale privind reevaluarea situaţiilor familiale a copiilor aflați în plasament familial şi rezidential;

•12 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

•40 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav;

•41 de dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001;

•120 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor social;

•341 de dosare prin care s-a solicitat alocaţii de stat;

• 610 dosare prin care s-a solicitat acordarea indemnizaţii de creştere copil;

• 4 anchete sociale privind evaluarea situaţiilor persoanelor adulte internate în centre medico-sociale private;

•3 cereri prin care s-a solicitat ajutor de inmormântare;

•10 cereri prin care s-a solicitat ajutor de urgentă;

•4 situaţii centralizatoare comunicate  DGASPC Argeş privind copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;

•12 situaţii privind monitorizarea copiilor cu handicap transmise DGASPC Argeş;

•12  rapoarte statistice privind beneficiarii de ajutor social  transmise AJPIS Argeş;

•5 rapoarte statistice privind subvenţia la gaze , transmise DISTRIGAZ;

• 5 rapoarte statistice privind subvenţia la energie electrică transmise CEZ VANZARE;

•25 de cereri prin care s-a solicitat emiterea dispoziţiilor de numire a unui curator şi curator special pentru minori şi adulți;

•75 de anchete sociale solicitate de Judecătorie ;

•290 de  dispoziţii acordare beneficii sociale;

•11 anchete sociale solicitate de scoli pentru acordarea bursei sociale şi ,,bani de liceu”;

•50 de  anchete sociale privind stabilirea drepturilor asistenţilor personali;

•170 de dosare instrumentate privind distribuirea de tablete elevilor înscrisi la școlile din Mioveni;

•50 de  anchete sociale privind monitorizarea activității asistenților personali ;

•156 anchete sociale privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;

•180 de rapoarte de vizită privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

•180 rapoarte de monitorizare privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

•2 rapoarte semestriale aprobate de către Consiliul Local Mioveni. transmise DGASPC privind activitatea asistenţilor personali.

•3 activitati din planul de educatie pentru sanatate, igiena si alimentatie, desfasurate impreuna cu asistentul medical comunitar;

•  2 campanii destinate prevenirii excluderii si marginalizarii cu adrtesabilitate si pe grupuri etnice minoritare;

•1 campanie de prevenire a violentei in scoli;

• 4 campanii de informare si mese rotunde destinate marcarii unor zile dedicate persoanei cu dizabilitati si prevenirii violentei domestice.

 

•FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

 

Nr. Beneficiari care au servit 2 mese în fiecare zi: -50  ;

Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu: - 12 ;

Nr. beneficiari ai Centrului de Zi : - 15;

 

 

6.COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

 

 Nr. Căsătorii efectuate:-  141 (comparativ cu anul 2019 când  numărul acestora a  fost de 275);

 Nr. Decese înregistrate: -193   (comparativ cu anul 2019 când  numărul acestora a  fost de 107) ;

Transcriere certificate de naștere emise în străinătate – 14;

Nr. nou născuți – 255;

 

7.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

 

Nr. Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: - 7178 (comparativ cu anul 2019 când  numărul acestora a  fost de 7836 ); ;

Nr. Cărţi de identitate provizorii:- 311(comparativ cu anul 2019 când  numărul acestora a  fost de 397); ;

Nr. Schimbări de domiciliu:- 1487(comparativ cu anul 2019 când  numărul acestora a  fost de 1681);

Nr. Vize de reşedinţă:- 683 (comparativ cu anul 20119 când  numărul acestora a  fost de 510).

 

8.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

 

În anul 2020, au fost elaborate un număr de 700 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare.

S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

     -126 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

     - 817 adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

      - 13 rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local, privind domeniul Resurse Umane;

   - 31 de adeverințe de pensionare peste foștii salariați ai SC Regom Serv SA

S-au organizat 5 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei, pentru un număr de 15 salariați care au îndeplinit condițiile de promovare;

 De asemenea, a fost organizat  1 concurs pentru ocuparea unui 1 post vacant din cadrul instituţiei, la care au participat  un singur  candidaţ;

 

9.COMPARTIMENT CONTABILITATE:

 

Valoarea B.V.C. pentru anul 2020: -  162.803,98 mii  lei;

Valoarea Realizată:-121.756,52 mii lei;                                                 

Venituri proprii mii lei:-130.767,37 mii lei;

Valoarea Realizată: - 111.804,43 mii lei;                                                

Sume defalcate din TVA:- 8.081,60 mii lei;

Valoare realizată:- 7.023,95 mii lei;                                                           

Valoarea investiţiilor:- 30.517, 01mii lei;

Valoarea Realizată:- 16.402.32mii lei.                                                         

Excedent:  0

 

 

10. COMPARTIMENT CONSTATARE, IMPUNERE, ÎNCASARE

 

Nr. Certificate de atestare fiscală: –2765 ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri: -2076;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri: -2423 ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme:- 2551;

Nr. Declarații de scoatere din evidența fiscală a clădirilor - 1.108  ;

Nr.de declarații de scoatere din evidența fiscală a terenurilor -1.942;

Nr de declarații de scoatere din evidența fiscală a mijloacelor de transport-3.457;

Nr.petiții depuse de personae fizice și juridice :-3.225;

Nr solicitări scutire de la plata impozitelor:-595;

Au fost emise 37.132 de chitanțe reprezentând taxe  și impozite, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice;

 

11. COMPARTIMENTUL URMĂRIRE VENITURI

 

• În vederea încurajării plaților prin sistemul de plată on-line- SNEP au fost mediatizate anunțuri de îndrumare  și s-au inregistrat  un numar de 808 de plăți pentru suma totală de 231 851 lei .

• Au fost desfașurate activități pentru recuperarea impozitelor si taxelor pe proprietate ( clădiri, teren si mijloace de transport ), cât și a amenzilor contravenționale, după cum urmează :

1 . au fost emise un număr de 1801 somații pentru deschiderea dosarelor de executare silită în urma cărora a fost încasată suma de 702.800,44 lei ;

2.  au fost înființate un număr de 286 popriri asupra  veniturilor realizate si a disponibilităților banești  în urma cărora a fost încasată suma de 99.001,34 lei;

 În anul 2020 numărul actelor de executare a scăzut considerabil comparative cu anul anterior ca urmare a faptului că începând cu martie 2020 măsurile de executare silită au fost suspendate  prin acte normative emise de govern.

• Au fost primite pentru  punerea in executare un numar de 3172 titluri executorii ce constau în procese verbale de contraveție, din care s-a încasat suma de 924.686 lei.

 

În ceea ce priveste activitatea de munca în folosul comunitatii , sunt relevante următoarele aspecte :

1.Prin Serviciul de Probațiune au fost supravegheate un număr de 19 persoane din care au finalizat prestarea orelor stabilite un numar de 9 persoane ;

2.Pentru stingerea debitelor ce provin din amenzi contravenționale au fost supravegheate un număr de 8  persoane , iar pentru 1 caz s-a înaintat acțiune în vederea transformării orelor în amenzi ;

 3.Au fost depuse la instanță 18 dosare pentru cazurile nou identificate ;

Pentru debitorii care nu au venituri și bunuri urmăribile a fost declarată starea de insolvabilitate . În acest sens au fost transferate în evidența separată un număr de 46 de dosare nou constituite. În acelasi timp a fost menținută starea de insolvabilitate pentru un număr de 133 debitori declarați insolvabili.

 

12.COMPARTIMENT URBANISM:

 

Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate: - 469  (comparativ cu anul 2019 când  numărul acestora a  fost de 850);

Nr. Autorizaţii de construcţii: -298 (comparativ cu anul 2019 când  numărul acestora a  fost de 545);

Nr. Certificate de urbanism – 400(comparativ cu anul 2019 când  numărul acestora a  fost de 683).

Nr. Certificate de atestare a edificării construcției:-108;

Nr. adrese/ cereri soluționate:- 900;

 

13. COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE,  MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

 

În anul 2020 au fost întocmite și aplicate 3 proiecte pentru accesarea de fonduri europene prin două dintre Programele Operaționale adoptate pentru perioada de programare 2014 – 2020, astfel:

1. ”Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș” prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19,”,,Obiectivul specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19”, ce vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS- CoV-2”, cu o valoare de 19.991.581,80 lei.

2. ”Echipamente IT pentru unitățile de  învățământ  din orașul Mioveni, în contextul crizei COVID 19” prin Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. Valoarea proiectului este de 4.321.199,37 lei.

3. ”Echipamente de protecție personală și dezinfectanți pentru unitățile de învățământ din orașul Mioveni” prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 – cu o valoare de 5.580.192,98 lei.           

Primul proiect a fost câștigat și se află în implementare, celelalte două proiecte se află în evaluare și așteptăm cu nerăbdare rezultatul acesteia.

De asemenea au fost făcute toate demersurile și au fost obținute toate avizele de la instituțiile abilitate, precum și avizul  Companiei Naționale de Investiții pentru realizarea obiectivului ”Pod peste Râul Argeșel, cartier Racovița – oraș Mioveni, între DN73D și DC 85, județul Argeș” în valoare de 33.082.177,98 lei.

• Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

- Nr. vizitatori în CNIPT și care au participat la activitățile CNIPT Mioveni în 2020: aproximativ 330;

- Nr. vizitatori site www.cniptmioveni.ro în 2020: - 19672.

 

14. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

   În anul 2020 au fost realizate Achiziții Publice în valoare de 46.289.802,10 lei fără TVA, din care :

- un număr de 190 Achiziții Directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de  8.922.691,96  lei fără TVA.

- s-a încheiat un număr de 10 contracte/acorduri cadru prin următoarele proceduri de atribuire: 7 Licitații Deschise, 2 Proceduri simplificate, 1 Procedură proprie, toate însumând 37.367.110,14 lei fără TVA (“Executare lucrări suplimentare la „SALA SPORTURILOR, oraș Mioveni,” pe perioada desfășurării șantierului aflat în derulare”, “Echipamente medicale, consumabile medicale și echipamente de protecție personală”, “Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Mioveni”, “Panou publicitar Led”, “Amenajare Cămin C – Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni”, “Servicii de pază și protecție pentru Spitalul Orășenesc Mioveni”).

 

 

15. COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

 

S-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru un număr de 77 obiective de investiţii și 22 receptii finale.

 

Investitii finalizate :


Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
26 noiembrie 2021

AED 1,1943 -0.52 %
AUD 3,1289 -1.29 %
BRL 0,788 +0.19 %
CAD 3,4377 -1.26 %
CHF 4,7398 +0.31 %
CNY 0,6866 -0.55 %
CZK 0,1929 -0.77 %
DKK 0,6655 0.00 % -
EGP 0,2791 -0.57 %
EUR 4,9491 0.00 % -
GBP 5,8407 -0.59 %
HRK 0,658 0.00 % -
HUF 1,3444 -0.31 %
INR 0,0586 -1.01 %
JPY 3,8469 +0.62 %
KRW 0,3669 -0.92 %
MDL 0,2489 -0.08 %
MXN 0,2005 -2.58 %
NOK 0,4851 -1.40 %
NZD 2,9909 -1.02 %
PLN 1,0534 -0.66 %
RSD 0,0421 0.00 % -
RUB 0,0581 -1.69 %
SEK 0,4828 -0.60 %
THB 0,1302 -1.51 %
TRY 0,3624 -1.39 %
UAH 0,1619 -0.86 %
USD 4,3869 0.00 % -
XAU 255,1246 0.00 % -
XDR 6,1277 0.00 % -
ZAR 0,2705 0.00 % -

Mai mult
...
...

Ion Falca e croit sa dea Lupu afara din DSV

Toti prefectii PSD au fost demisi! Pleaca Marcel Proca. Va reveni Ion Cirstoiu?


Conducerea Primăriei Piteşti anulează şi Simfonia Lalelelor!

Interviu cu candidatul PC la Primaria Pitesti

Mircea Andrei se pregateste de remanierea directorilor din Arges

Un fleac, l-au ciuruit si pe Bogdan Badea! Oamenii lui Boureanu, la Recycle bin

Parlamentarii îşi trag astăzi pensii speciale. Pentru că merită...

Tudor Pendiuc: interceptarea telefoanelor si a email-urilor – o prostie de lege!