23 Sep 2021 | Vremea în : °C
Bitpress
Situația statistică a activității compartimentelor din cadrul Primăriei Mioveni, în anul 2016

Situația statistică a activității compartimentelor din cadrul Primăriei Mioveni, în anul 2016

Primăria Mioveni continuă buna tradiție prin care acordă atenție comunicării transparente a propriei activități. Astăzi, Primăria Mioveni a organizat o conferință de presă, în care a făcut un bilanț administrativ pentru anul 2016.

La conferința de presă au fost prezenți și reprezentanții societăților și instituțiilor din subordinea Primăriei, directorul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Nicolae Tudose,  managerul Centrului Cultural Mioveni, Gabriel Bratu, managerul Spitalului “Sfântul Spiridon” Racoviţa, d-l Constantin Iorga şi directorul S.C. Construcţii Reparaţii Mioveni SRL, Gheorghe Sandu. Aceștia au făcut, desemenea, scurte bilanțuri despre realizările din acest an și despre proiectele anului 2017.  

Primarul Ion Georgescu a apreciat că anul 2016 a fost un an bun, că este mulțumit de activitatea entităților administrative locale și a mulțumit tuturor celor implicați pentru realizări. S-au prezentat proiectele viitoare pe care Primăria Mioveni le are în vedere.

Cel mai important obiectiv rămâne noul spital, o investiție foarte importantă, mult așteptată de  comunitatea locală și care se află deja în derulare. Pentru ducerea la bun sfârșit a acestei investiții, primarul Ion Georgescu are mari așteptări de finanțare și de la viitorul guvern, care ar trebui să țină cont că de la Mioveni vin 5% din PIB-ul României și 10% din exporturi, ceea ce îndreptățește comunitatea locală să beneficieze de atenția guvernanților.

Primarul s-a declarat mulțumit și de rezultatele cluburilor sportive CS Dacia Mioveni 2012 și CS Mioveni, care au avut un an plin de competiții și s-au remarcat prin multe surprize plăcute, din punct de vedere sportiv.

Viceprimarul Aurel Costache a comunicat, deasemenea, despre activitatea derulată în anul 2016.

Sintetic, situaţia statistică a activităţii celor 22 de compartimente din cadrul primăriei oraşului Mioveni în perioada 01 ianuarie – 27 decembrie 2016, arată astfel:

1.CABINET PRIMAR

 •  Nr .Audienţe primar:- 454;
 •  Nr. Vizitatori site-ul primăriei – 1.198.842;

2.COMPARTIMENT REGISTRATURĂ - GHIŞEU UNIC

 • Nr. Adrese înregistrate (perioada 01 ianuarie - 27 decembrie 2016) -32.519;
 • Nr. Adrese trimise prin poştă: - 7.500;
 • Nr. Înregistrări interne:- 258.

3. SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

 • Nr. Dispoziţii pentru anul 2016 (01 ianuarie – 27 decembrie 2016) – 1.148;
 • Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni: - 147;
 • Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni aprobate: - 155;
 • Şedinţele pe Comisii ale Consiliului Local Mioveni: - 24;
 • Şedinţele Ordinare ale Consiliu Local Mioveni : -12 ;
 • Şedinţele Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni: - 4;
 • Şedinţe de constituire a Consiliului Local:- 1 ;
 • Nr. Controale Consiliul Local Mioveni: (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş, Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, Audit Public Intern):- 5;
 • Nr. Procese pe Rol: - 150( la diferite instanţe, cele mai multe fiind litigii pe fond funciar - revendicări terenuri).

4.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

 • S-au înregistrat un număr de  31 de informaţii de interes public.
 • În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2016, nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.

5.COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 • Nr. Beneficiari ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană: - 1850;
 • Nr. Beneficiari ajutoare încălzire locuinţe: Gaze :-196, Lemne: -13; Energie electrică: -7 ;
 • Nr. ajutoare sociale de urgenţă:-10, în valoare de 12.500lei.

FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

 • Nr. Beneficiari care au servit 2 mese pe zi: - 197;
 • Nr. Beneficiari care au primit ajutor financiar:-4,în valoare de 6000 lei.
 • Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu: - 15;
 • Nr. Copii în situaţie de abandon şcolar: - 20.

6.COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

 •  Nr. Căsătorii efectuate: - 322 ;
 •  Nr. Decese înregistrate: - 150.

7.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

 • Nr. Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: - 7424 ;
 • Nr. Cărţi de identitate provizorii: - 516;
 • Nr. Schimbări de domiciliu:-1.598;
 • Nr. Vize de reşedinţă:-477.

8.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

 • În anul 2016, au fost elaborate un număr de 510 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare.

S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

 • 243 adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;
 • 657 adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;
 • 8rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local,privind domeniul Resurse Umane;
 • S-au organizat 9 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei,pentru un număr de salariaţi care au îndeplinit condiţiile de promovare.
 • Au fost organizate 31 de concursuri pentru ocuparea unui număr de  34 posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiei.

9. COMPARTIMENT CONTABILITATE:

 • Valoarea B.V.C. pentru anul 2016: - 118609,81mii  lei;
 • Valoarea Realizată:- 120569,90mii lei;
 • Sume proprii mii lei:- 96441,0mii lei;
 • Valoarea Realizată: - 96226,83mii lei;
 • Sume defalcate din TVA:- 21364,0mii lei;
 • Valoare realizată:- 21253,11mii lei;
 • Valoarea investiţiilor:- 67096,31mii lei;
 • Valoarea Realizată:- 39864,84mii lei.
 • Excedent: - 33064,60mii lei

ÎNVĂŢĂMĂNT

 • Cheltuieli de funcţionare:- 22202,0mii lei (realizat 21479,27mii lei);
 • Cheltuieli de investiţii:- 1805,0mii lei (realizat 952,48mii lei);

SĂNĂTATE

 • Cheltuieli de funcţionare:2986,0mii lei (realizat 2815,75mii lei);
 • Cheltuieli de investiţii:- 36525,0 mii lei (realizat  25227,69mii lei);

SERVICII PUBLICE

 • Cheltuieli de funcţionare: - 5865,0mii lei (realizat 5346,07mii lei);
 • Cheltuieli de investiţii:- 9711,31mii lei (realizat 5043,43mii lei);

10. COMPARTIMENT CONSTATARE IMPUNERE ŞI ÎNCASARE

 • Nr. Certificate de atestare fiscală: – 4782;
 • Nr. Intrări documente: – 22.534;
 • Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri, terenuri, autoturisme: - 11767;
 •  Nr. Cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri,terenuri, pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia:- 536, suma totala acordată fiind de: - 94.576,07lei
 • Scutiri acordate de către Consiliul Local Mioveni la majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale:-117, în valoare de 42.271,0lei.
 • Valoare amenzi contravenţionale neîncasate în perioada 2009-2015:- 1.689.222lei, din care 498.894 lei sunt datorate de către persoanele declarate insolvabile.
 • Nr.contribuabili plata online:-169;
 • Nr.dosare prestare muncă în folosul comunităţii : 30.

 11.COMPARTIMENT URBANISM:

 • Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate – 347 ;
 • Nr. Autorizaţii de construcţii – 422;
 • Nr. Certificate de urbanism – 554;

12. COMPARTIMENT PROIECTE EUROPENE

Pe parcursul anului 2016 au fost monitorizate post-implementare ultimele șapte proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013: „Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul Mioveni, prin crearea a 2 benzi suplimentare”, ”Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni”, ”Modernizarea podului peste râul Argeşel prin crearea a 2 benzi suplimentare de acces în oraşul Mioveni” , ”Creşterea accesibilităţii cetăţenilor la servicii de utilităţi prin extinderea sistemului de iluminat public în oraşul Mioveni”, ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cantinei sociale din oraşul Mioveni şi a centrului de sprijin la domiciliu pentru persoane vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş”,  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sf. Spiridon Racoviţa, oraşul Mioveni, judeţul Argeş” şi ”Centrul naţional de informare şi promovare turistică al oraşului Mioveni, judeţul Argeş”

 •  În februarie 2016 la Biroul Consiliului Europei din Paris s-a obținut Diploma ”PARTENER DE 12 STELE”, ca urmare a activităților organizate în anul 2015 în cadrul evenimentului Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale.
 •  În luna noiembrie a fost depusă aplicația „Tineri pentru România”, acesta constând în organizarea unei colaborări între un grup de voluntari belgieni şi oraşul Mioveni, prin acţiuni de voluntariat ce se vor desfăşura în vara anului 2017 la Şcoala Gimnazială George Topârceanu Mioveni şi Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni.
 •  În baza Legii 350/2005 în anul 2016 a fost lansat programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Mioveni pentru proiecte sportive.

13. COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE

 • Au fost notificate 31 contracte de achiziții publice;
 • Au fost realizate 593 de achiziții din catalogul electronic al SEAP cu o valoare aproximativă de 10. 523.848,5 lei fără TVA;

14. COMPARTIMENTULUI DE URMĂRIRE INVESTIŢII

 • În anul 2016, s-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru un număr de 83 de obiective de investiţii.

Investiţii finalizate :

 • Construire Clădire Multifuncţională cartier Făgetu- oraş Mioveni;
 • Bloc de locuinţe - str. 1 Decembrie, oraş Mioveni;
 • Extindere Sediu primărie Mioveni.

Investiţii în derulare :

 • Execuţie Spital Orăşenesc " Sf. Spiridon"Mioveni;
 • Modernizare străzi din oraşul Mioveni.

Proiecte de viitor :

 • Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni;
 • Amenajare corp C- Liceul Tehnologic Construcţii Maşini Mioveni.

15. COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

 • Nr. de cereri primite - 2700;
 • Nr. Adeverinţe de rol agricol – 2336;
 • Nr.de cereri pe probleme de fond funciar: – 180;
 • Nr.de adrese de la alte instituţii: – 95;
 • Nr. de atestate de producător: – 32;
 • Nr.de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol: – 33;.
 • Nr. situaţii statistice: – 10.

16. SERVICIUL CORP CONTROL

 • Nr. de adrese provenite de la de la cetăţeni, instituţii publice şi agenţi economici dintre care: – 300
 • Nr. de adrese provenite instituții publice (Agenţia pentru Protecţia Mediului Piteşti, DSP Argeș, Inspectoratul de Stat în Construcții, Garda de Mediu Argeș, Consiliul Județean Argeș) , dar și agenții economici de pe raza orașului Mioveni: – 428.
 • Nr. note de constatare cu privire la respectarea legislației in vigoare: – 110.

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2016

 • În anul 2016, la nivelul oraşului s-au desfăşurat acţiuni de ecologizare şi campanii de informare, unde au fost implicaţi peste 5.000 de elevi.
 • Peste 3000 de saci de deşeuri reciclabile şi menajere au fost strânse în urma acestor acţiuni ,iar în urma campanie de plantare ce s-a desfăşurat în luna aprilie, un număr de  5000de puieţi (salcâm) au fost plantaţi în zona Racoviţa.
 • Ân colaborare cu ADI Servsal  Argeş s-au distribuit 500 de unităţi de compost în gospodăriile din oraş, urmând ca în anul 2017 să fie distribuite încă 1000.

17. COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

 • Nr. Acorduri de funcţionare :- 502, în valoare de .10040 lei;
 • Nr. Eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: -17, în valoare de 9300 lei;
 • Nr. Anulare autorizaţii de funcţionare: - 3;
 • Nr. vehicule înregistrate: - 15.

18.  COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 •  Nr. dosare sinteză:- 8;
 •  Nr. recomandări :- 43.

19 COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Activitatea de intervenţie:

În cursul anului 2016 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

a) Intervenţii la incendii:

-        incendii culturi agricole şi mirişti – 2 stinse ;

-        incendii construcţii – 1;

b) Intervenţii la inundaţii:

-        2 gospodării cetăţeneşti; -        

Alte activităţi desfăşurate de SVSU

-        monitorizarea râurilor şi podurilor de pe raza localităţii în intervalele cod galben şi portocaliu la inundaţii;

-        reclamaţii sesizări cetăţeni în număr de 12 – 12 rezolvate în mod direct de către SVSU;

-        distribuire apă în zilele de caniculă;

-        organizarea şi participarea la acţiunea de ecologizare a malurilor râurilor din localitate şi a zonelor de agrement;

-        eliberarea a 28 de permise de lucru cu foc deschis în gospodăriile cetăţenilor şi verificarea respectării măsurilor stabilite în aceste permise;

-        verificarea stării tehnice a hidranţilor stradali de două ori pe an;

-        coordonarea activităţilor de curăţare, reparare sau chiar de vidanjare de noi şanţuri şi rigole de preluare a apelor pluviale în cartierele oraşului în special în zonele cu pericol de inundaţie la ploi abundente;

-        monitorizarea programului de ignifugare a şarpantelor de la şcoli, grădiniţe;

-        monitorizarea diverselor activităţi sau acţiuni, dispuse de Primarul oraşului.

20. COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ

În anul 2016 activităţile de protecţie civilă s-au axat în principal pe îndeplinirea cerinţelor programului Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a factorilor de mediu în situaţii de protecţie civilă ( cutremure de pământ, alunecări de teren, prăbuşiri de teren, prăbuşiri de clădiri şi instalaţii, incendii de mari proporţii, accidente chimice şi nucleare, etc. )

         Pentru îndeplinirea obiectivelor programului sus menţionat  s-au avut în vedere o serie de indicatori specifici, dintre care mai importanţi au fost:

 • Scăderea timpului de răspuns pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor şi creşterea numărului de localităţi înştiinţate în unitatea de timp;
 •  Protecţia personalului în situaţia producerii unui dezastru la nivelul localităţii şi pe platformele Automobile Dacia, ICN, FCN;
 •  Asigurarea operativităţii punctelor de comandă şi al adăposturilor de protecţie civilă.

         I. Pe linia Protecţiei Civile în anul 2016 la nivelul oraşului Mioveni au fost executate următoarele:

-  un exerciţiu de Protecţie Civilă cu tema : ACCIDENT NUCLEAR PE PLATFORMA ICN LA REACTORUL TRIGA, în care s-a urmărit în special activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, activitatea formaţiunilor specializate în activitatea de alarmare , cercetare, adăpostire şi evacuare.

La acest exerciţiu au participat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta al judeţului cu echipe specializate, structuri ale M.Ap.N., D.S.P., ABAAV., I.P.J., Mediu, Jandarmi, Ambulanţa Mioveni, SMURD,  Sp. Sf. Spiridon, F.C.N., I.C.N., S.V.S.U. Mioveni, SC. VULTURUL,

SC. Construcţii – Reparaţii Mioveni, SC. S.Ed.C. Mioveni. Gr. Şcolar Colibaşi ,Şc. „George Topârceanu” şi alţii.

         Au fost executate acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren datorită ploilor torenţiale şi a scurgerii de pe versanţi în toate cart. Mioveni, Colibaşi, Racoviţa, Făget şi Clucereasa. 

 •          Au fost verificate şi monitorizate cursurile de apă de pe raza localităţii.
 •          A fost reîntocmit şi avizat „Planul de Protecţie Civilă”;
 •          A fost reîntocmit şi avizat „Planul de Analiza si Acoperirea Riscurilor;
 •          A fost reîntocmit şi avizat „Planul de Evacuare;
 •          A fost întocmit şi avizat „Planul de intervenţie la inundaţii , îngheţ şi accidentări privind protecţia mediului; ”
 • A fost întocmit şi avizat „Planul de intervenţie la deszăpezire”;
 •  Au fost luate măsurii de consolidare în vederea eliminării alunecărilor de teren în cartier Racoviţa, Mioveni şi Făget;
 • Au fost identificate un număr de 185 de subsoluri de bloc în vederea folosirii ca adăposturi de protecţie civilă.

21. POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

 • Persoane legitimate: -2280;
 • Persoane avertizate în scris :-287;
 • Persoane sancţionate contravenţional cu amendă : 279;
 • Suma totală de amenzi pe anul 2016 :- 60230lei;
 • S-au rezolvat un număr de 137 sesizări scrise, 572 sesizări telefonice şi 462 sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

22. DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

 • Nr. sesizări înaintate Poliţiei Române şi Locale: -1192;
 • Nr. cereri de vizionare imagini de către Poliţia Română şi Locală: - 166;
 • Nr. solicitări telefonice: - 45.

În această conferință de presă a fost prezentat și un scurt film care surprinde imagini înregistrate pe parcursul anului 2016, în orașul Mioveni. În acest film se pot vedea și principalele obiective de investiții, terminate s-au care sunt în curs de derulare pe teritoriul administrativ al orașului Mioveni.

 Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
23 septembrie 2021

AED 1,1494 +0.08 %
AUD 3,0732 +0.53 %
BRL 0,7982 -0.27 %
CAD 3,331 +1.03 %
CHF 4,564 -0.21 %
CNY 0,6541 +0.26 %
CZK 0,1953 +0.26 %
DKK 0,6655 -0.02 %
EGP 0,2687 +0.07 %
EUR 4,949 -0.01 %
GBP 5,7704 +0.34 %
HRK 0,6604 0.00 % -
HUF 1,3938 -0.06 %
INR 0,0573 +0.35 %
JPY 3,8391 -0.35 %
KRW 0,3603 +1.07 %
MDL 0,2383 -0.13 %
MXN 0,2109 +0.33 %
NOK 0,4907 +0.74 %
NZD 2,9764 +0.48 %
PLN 1,0756 +0.63 %
RSD 0,0421 0.00 % -
RUB 0,0581 +0.35 %
SEK 0,4886 +0.45 %
THB 0,1271 +0.71 %
TRY 0,4882 +0.18 %
UAH 0,1589 +0.32 %
USD 4,2218 0.00 % -
XAU 240,3568 0.00 % -
XDR 5,9914 0.00 % -
ZAR 0,2888 0.00 % -

Mai mult
...
...

Ion Falca e croit sa dea Lupu afara din DSV

Toti prefectii PSD au fost demisi! Pleaca Marcel Proca. Va reveni Ion Cirstoiu?


Conducerea Primăriei Piteşti anulează şi Simfonia Lalelelor!

Interviu cu candidatul PC la Primaria Pitesti

Mircea Andrei se pregateste de remanierea directorilor din Arges

Un fleac, l-au ciuruit si pe Bogdan Badea! Oamenii lui Boureanu, la Recycle bin

Parlamentarii îşi trag astăzi pensii speciale. Pentru că merită...

Tudor Pendiuc: interceptarea telefoanelor si a email-urilor – o prostie de lege!