15 Jun 2021 | Vremea în : °C
Bitpress

Legea tinerilor leaga studentii de glie

Zilele acestea a fost adoptata Legea Tinerilor. O lege prin care, aparent, se ofera o serie de facilitati studentilor, precum posibilitatea contactarii unui credit pentru studii, in conditii avantajoase, insa cu o conditie: sa nu profeseze in strainatate. Asa stand lucrurile, ramane de vazut cine va alege sa isi asume o astfel de conditie. Pentru cei interesati, va prezentam, in cele ce urmeaza, textul integral al legii!

 CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic necesar asigurarii de conditii adecvate integrarii socioprofesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora.

Art. 2. -
(1) Statul asigura, cu respectarea principiului transparentei, un regim special de protectie si de asistenta tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.
(2) in sensul prezentei legi, termenul si expresia de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) tineri - cetatenii cu varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani;
b) activitate de tineret - orice forma de actiune organizata in scopul imbunatatirii conditiilor necesare integrarii socioprofesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora.

Art. 3. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale, unitatile, institutiile si serviciile publice subordonate acestora au obligatia sa sprijine activitatea de tineret si sa asigure cadrul adecvat de desfasurare a acesteia la
nivel national si local, in conditiile legii.

Art. 4. - Politicile in domeniul tineretului au la baza urmatoarele principii generale:
a) elaborarea si promovarea unor strategii globale si integrate si fundamentarea acestora in baza rezultatelor cercetarilor sociale actuale;
b) asigurarea participarii tinerilor la deciziile care ii vizeaza, inclusiv la elaborarea, promovarea si realizarea politicilor in domeniul tineretului, in special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret si pentru
tineret;
c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si incurajarea acestora in vederea asumarii responsabilitatilor individuale sau de grup;
d) sprijinirea si indrumarea tinerilor in vederea participarii active a acestora la viata economica, educationala si culturala a tarii;
e) stimularea cooperarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu structurile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, prin infiintarea de consilii consultative constituite din organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret de pe langa fiecare autoritate sau institutie publica centrala ori locala care gestioneaza fonduri destinate tineretului;
f) garantarea dreptului la educatie, instruire si specializare profesionala;
g) stimularea accesului tinerilor la informatie si tehnologii informationale;
h) stimularea mobilitatii in randul tinerilor;
i) stimularea voluntariatului in randul tinerilor;
j) promovarea dialogului intercultural si combaterea rasismului, xenofobiei si intolerantei in randul tinerilor.

CAPITOLUL II
Structurile administratiei publice centrale si locale cu responsabilitati in domeniul activitatii de tineret

SECTIUNEA 1 - Autoritatea Nationala pentru Tineret
Art. 5. -
(1) Autoritatea Nationala pentru Tineret este organul de specialitate al administratiei publice centrale care elaboreaza politicile guvernamentale in domeniul tineretului si coordoneaza aplicarea acestora.
(2) Modul de organizare si functionare, precum si atributiile specifice ale Autoritatii Nationale pentru Tineret se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

SECTIUNEA a 2-a - Consiliul interministerial pentru educatie, cultura, cercetare, tineret, sport si minoritati
Art. 6. -
(1) Consiliul interministerial pentru educatie, cultura, cercetare, tineret, sport si minoritati se constituie prin hotarare a Guvernului.
(2) Modul de organizare si functionare, precum si atributiile specifice ale Consiliului interministerial pentru educatie, cultura, cercetare, tineret, sport si minoritati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

SECTIUNEA a 3-a - Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
Art. 7. -
(1) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice deconcentrate ale Autoritatii Nationale pentru Tineret, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii.
(2) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate ale administratiei publice centrale pentru organizarea si promovarea activitatilor de tineret.
(3) Modul de organizare si functionare, precum si atributiile specifice ale directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.

SECTIUNEA a 4-a - Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor
Art. 8. -
(1) Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor este institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret, si are ca scop principal promovarea si sustinerea activitatilor
de tineret ale structurilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret.
(2) Modul de organizare si functionare, precum si atributiile specifice ale Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

SECTIUNEA a 5-a - Centre de informare si consiliere pentru tineri
Art. 9. -
(1) Autoritatea Nationala pentru Tineret poate constitui centre nationale de informare si consiliere pentru tineri ca unitati cu personalitate juridica, care functioneaza in subordinea sa, sau centre locale de informare si consiliere
pentru tineri, fara personalitate juridica, ce functioneaza in subordinea directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau in parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret si pentru tineret ori
cu organe ale autoritatilor publice locale, in conditiile legii.
(2) Alte prevederi privind centrele de informare si consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege.

SECTIUNEA a 6-a - Administratia publica locala
Art. 10. -
(1) Autoritatile administratiei publice locale si judetene asigura cadrul institutional si conditiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.
(2) in toate problemele ce vizeaza tineretul, consiliile locale ale comunelor si oraselor au obligatia de a organiza proceduri de consultare cu organizatiile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unitati administrativ-teritoriale.
(3) in toate problemele ce vizeaza tineretul, consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene au obligatia de a organiza proceduri de consultare cu fundatiile judetene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cu organizatiile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unitati administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL III
Structuri neguvernamentale de tineret si pentru tineret

SECTIUNEA 1 - Organizatii neguvernamentale de tineret si pentru tineret
Art. 11. -
(1) in sensul prezentei legi, organizatiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat si fara scop patrimonial, care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, si care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) scopul prevazut in statut vizeaza direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
b) cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sunt tineri.
(2) Sunt asimilate organizatiilor neguvernamentale de tineret federatiile care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, si care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) scopul prevazut in statut vizeaza direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
b) cel putin doua treimi din numarul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.

Art. 12.
- in sensul prezentei legi, organizatiile neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de drept privat si fara scop patrimonial, care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, si care indeplinesc numai conditia prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a).

SECTIUNEA a 2-a - Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si Fundatia Nationala pentru Tineret
Art. 13. -
(1) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, constituite in baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind infiintarea fundatiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat si de utilitate
publica, autonome, neguvernamentale, nepolitice si fara scop lucrativ, unice la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, ale caror adunari generale sunt constituite din reprezentantii organizatiilor neguvernamentale de tineret care isi au sediul in unitatea administrativ-teritoriala respectiva si care isi exprima adeziunea la scopul acestora.
(2) Modul de organizare si functionare, precum si alte prevederi privind fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti se stabilesc prin lege.

Art. 14. -
(1) Fundatia Nationala pentru Tineret este persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ, a carei adunare generala este constituita din reprezentantii
fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, care isi exprima adeziunea la scopul acesteia.
(2) Patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret este constituit din imobile - constructii si terenuri -, fonduri banesti si alte active care au apartinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, prevazute in
anexa, precum si din imobile, fonduri materiale si financiare dobandite in timpul functionarii sale.
(3) Modul de organizare si functionare, precum si alte prevederi privind Fundatia Nationala pentru Tineret se realizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

SECTIUNEA a 3-a - Consiliul National al Tineretului
Art. 15. -
(1) Consiliul National al Tineretului este persoana juridica de drept privat si fara scop patrimonial, de utilitate publica, neguvernamentala si autonoma.
(2) Consiliul National al Tineretului isi desfasoara activitatea in baza prevederilor statutului propriu si a legislatiei in vigoare.
(3) Consiliul National al Tineretului este forul national care reprezinta principalul partener neguvernamental in raport cu autoritatile si institutiile administratiei publice centrale abilitate in domeniul politicii de tineret, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 16. -
(1) La elaborarea politicilor proprii in domeniul tineretului, Guvernul, prin institutiile sale specializate, are obligatia de a consulta Consiliul National al Tineretului.
(2) in cadrul Consiliului Economic si Social participa, cu vot consultativ, un delegat desemnat de Consiliul National al Tineretului.

CAPITOLUL IV
Stimularea participarii tinerilor la viata comunitatii si protectia sociala a tinerilor

SECTIUNEA 1 - Facilitati in domeniul economic
Art. 17. -
(1) Statul stimuleaza initiativele antreprenoriale ale tinerilor, sustinand prin alocatii financiare nerambursabile accesul acestora la servicii de consultanta specifice demararii unei afaceri.
(2) Statul acorda sprijin tinerilor pentru infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii si pentru realizarea de investitii, prin programe de creditare preferentiala, cu prioritate in mediul rural si in zonele geografice cu nivel
economic scazut, conform legii.
(3) Statul acorda facilitati sub forma de reduceri de taxe si impozite, pentru o perioada de cel putin un an calendaristic, pentru societati comerciale infiintate de tinerii absolventi, indiferent de nivelul studiilor acestora.
(4) Statul sprijina formarea tinerilor ca viitori intreprinzatori si manageri prin organizarea de cursuri de initiere gratuite in domeniul managementului si in cel al administrarii afacerilor.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani.
(6) in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul elaboreaza si aproba, prin hotarare, normele de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5).

SECTIUNEA a 2-a - Facilitati in domeniul educational-cultural si al stimularii activitatii de cercetare
Art. 18. -
(1) Tinerii beneficiaza de acces gratuit la fondul de carte si la sursele de informare administrate de bibliotecile publice.
(2) Tinerii proveniti din centre de plasament sau din familii cu posibilitati materiale reduse si care doresc sa urmeze cursurile uneia dintre formele de invatamant superior din sistemul de stat beneficiaza de gratuitate privind taxele de admitere si de scolarizare, acestea fiind suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform legii.

Art. 19
. - Statul stimuleaza atragerea in activitatea de cercetare stiintifica a absolventilor cu potential deosebit pentru domeniul in care isi desfasoara activitatea si readucerea in tara a specialistilor tineri care studiaza sau au
absolvit studii universitare in strainatate.

SECTIUNEA a 3-a - Voluntariatul tinerilor
Art. 20. - Statul, prin institutiile sale cu responsabilitati in domeniu, incurajeaza activitatea de voluntariat in randul tinerilor prin:
a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, care asigura conditii pentru participarea tinerilor la actiuni de voluntariat in domenii de interes public, conform legii;
b) completarea cadrului legal pentru exercitarea si recunoasterea activitatilor de voluntariat pentru tineri, deopotriva pentru cetatenii romani sau straini, atat pe teritoriul Romaniei, cat si pe teritoriul altor state, in conformitate cu conventiile internationale la care Romania este parte.

SECTIUNEA a 4-a
Factori de risc specifici si masuri privind protectia sociala a tinerilor
Art. 21. - in sensul prezentei legi, prin factori de risc specifici se intelege fenomenele, procesele si comportamentele care, prin actiunea lor specifica, reduc sau elimina sansele de dezvoltare si formare a tinerilor aflati intr-un potential pericol de esuare in procesul lor de integrare socioprofesionala.

Art. 22. - Statul, prin institutiile sale cu responsabilitati in domeniu, are obligatia de a adopta si de a aplica masuri de prevenire, atenuare si inlaturare a efectelor factorilor de risc specifici de natura socioprofesionala asupra tinerilor aflati in procesul de formare si integrare in societate.

Art. 23
. - in domeniul facilitarii si stimularii insertiei profesionale a tinerilor statul are urmatoarele obligatii:
a) asigura crearea si functionarea unui sistem de consiliere privind alegerea carierei profesionale pentru tineri;
b) asigura conditii corespunzatoare pentru integrarea profesionala a tinerilor cu dizabilitati fizice;
c) promoveaza politici nediscriminatorii in vederea ocuparii unui loc de munca pentru tinerele femei, cu prioritate pentru tinerele mame;
d) faciliteaza accesul tinerilor pe piata muncii, prin stimularea persoanelor fizice sau juridice care incadreaza in munca, cu prioritate, personal tanar, potrivit reglementarilor in vigoare;
e) asigura conditiile necesare recalificarii si reconversiei profesionale a tinerilor aflati temporar in afara pietei muncii.

 

Art. 24. - in domeniul protectiei sociale statul actioneaza, cu prioritate, pe urmatoarele directii:
a) acorda consultanta gratuita in domeniul planificarii familiale, pentru tinerele familii;
b) acorda credite bancare tinerilor casatoriti, aflati la prima casatorie, cu termene de rambursare de pana la 10 ani si cu dobanda redusa;
c) dezvolta cu prioritate programe nationale in domeniul constructiei de locuinte sociale, pentru tineri si familiile de tineri cu venituri reduse;
d) sprijina constructia sau achizitia de locuinte in proprietate pentru tineri si familiile de tineri cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, acordandu-le facilitati in acest sens.

Art. 25. - Statul adopta masuri specifice care vizeaza, direct sau indirect, crearea de oportunitati pentru tinerii sau familiile tinere care au domiciliul stabil in mediul rural.

Art. 26. - Alte masuri pe care statul are obligatia sa le adopte in vederea atenuarii impactului factorilor de risc specifici asupra tinerilor sunt urmatoarele:
a) dezvolta programe specifice pentru prevenirea si combaterea consumului de alcool, tutun, droguri si de alte substante nocive, precum si a delincventei in randul tinerilor;
b) asigura tratament medical gratuit si promoveaza masuri pentru reintegrarea sociala a tinerilor dependenti de alcool, tutun, droguri sau de alte substante nocive;
c) acorda asistenta medicala gratuita tinerilor care urmeaza o forma de invatamant autorizata sau acreditata, conform legii;
d) asigura tratamentul medical gratuit pentru tinerii suferinzi de boli cronice;
e) actioneaza pentru reintegrarea socioprofesionala a tinerilor delincventi proveniti din penitenciare, centre de reeducare si institute medical-educative;
f) asigura accesul gratuit al tinerilor la programele de educatie pentru sanatate.

CAPITOLUL V
Finantarea activitatii de tineret

SECTIUNEA 1 - Finantarea activitatii publice de tineret
Art. 27. - Pentru finantarea activitatii publice in domeniul tineretului se aloca anual prin legea bugetului de stat sumele corespunzatoare.

Art. 28. -
(1) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet constituie anual, in cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activitatilor de tineret.
(2) Fondul destinat activitatilor de tineret prevazut la alin. (1) se utilizeaza pentru finantarea activitatii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publica de si pentru tineret, precum si a unor activitati de tineret de
interes local, stabilite prin consultarea fundatiilor judetene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a organizatiilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret de pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective.

SECTIUNEA a 2-a - Finantarea structurilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret
Art. 29. -
(1) Veniturile fara caracter economic ale structurilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret sunt
neimpozabile si includ:
a) cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor sau simpatizantilor;
b) donatiile, legatele, sumele si bunurile primite prin sponsorizari;
c) dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor realizate din venituri neeconomice, in conditiile legii;
d) veniturile obtinute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;
e) resursele obtinute de la bugetul de stat si de la bugetele locale;
f) veniturile obtinute din reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitati specializate in acest domeniu;
g) veniturile pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;
h) alte venituri obtinute sau realizate in conditiile legii.
(2) Structurile neguvernamentale de tineret si pentru tineret de utilitate publica sunt supuse la plata taxelor si impozitelor locale la nivelul minim prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(3) Structurile neguvernamentale de sau pentru tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa in scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si pentru cheltuieli de functionare.

CAPITOLUL VI
Baza materiala de drept public destinata activitatii de tineret
Art. 30. -
(1) In sensul prezentei legi, patrimoniul destinat activitatii de tineret cuprinde totalitatea terenurilor si spatiilor, amenajarilor, instalatiilor si constructiilor, precum si alte bunuri destinate organizarii si desfasurarii activitatii de
tineret, aflate in administrarea Autoritatii Nationale pentru Tineret.
(2) Bunurile prevazute la alin. (1) apartin, dupa caz, patrimoniului public sau privat al statului.
(3) in derularea activitatii de tineret, Autoritatea Nationala pentru Tineret poate utiliza si alte bunuri, apartinand unor persoane juridice de drept privat, numai cu acordul prealabil scris al acestora, conform unor intelegeri stabilite de comun acord pe baza de contract.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 31. -
(1) Imobilul proprietate de stat, situat in satul Izvoru Muresului, Str. Principala nr. 1, comuna Voslabeni, judetul Harghita, aflat in prezent in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, trece in administrarea Autoritatii Nationale pentru Tineret.
(2) Predarea imobilului prevazut la alin. (1) se va face cu respectarea prevederilor legale, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.Taguri:
Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Momentan nu există recomandări bazate pe conținutul acestui articol. Trimite tu un articol pe această temă.
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
15 iunie 2021

AED 1,1059 +0.05 %
AUD 3,1225 -0.36 %
BRL 0,8028 +1.13 %
CAD 3,3359 -0.15 %
CHF 4,5208 +0.10 %
CNY 0,6347 +0.02 %
CZK 0,1934 -0.15 %
DKK 0,6622 +0.11 %
EGP 0,259 -0.04 %
EUR 4,9243 +0.11 %
GBP 5,7176 -0.10 %
HRK 0,6575 +0.12 %
HUF 1,4027 -0.50 %
INR 0,0554 0.00 % -
JPY 3,6878 -0.42 %
KRW 0,3633 +0.03 %
MDL 0,2294 +0.31 %
MXN 0,2037 -0.24 %
NOK 0,4882 -0.10 %
NZD 2,8964 -0.24 %
PLN 1,0873 -0.48 %
RSD 0,0419 +0.24 %
RUB 0,0565 +0.53 %
SEK 0,4885 +0.02 %
THB 0,1304 -0.08 %
TRY 0,4751 -2.58 %
UAH 0,1509 +0.33 %
USD 4,0623 0.00 % -
XAU 243,3369 0.00 % -
XDR 5,8466 0.00 % -
ZAR 0,2945 0.00 % -

Mai mult
...
...
Federatia Educatiei Nationale ameninta cu greva fiscala la inceputul lui 2011

25% dintre angajatii Ministerului Educatiei - concediati pana la 1 septembrie

REZULTATE BAC 2015. Lista cu notele de la Bacalaureat din fiecare judeţ


Bacalaureat 2011: Doi profesori supraveghetori, eliminati de la BAC

36 de studenti admisi la sectia de Politie Comunitara a Universitatii Pitesti

Cine minte, Voica sau Bratu?


Rectorii vor fi revocati de MEC in baza constatarii Consiliului de Etica